Những quy định mới tại Đức có hiệu lực năm 2020

Những quy định mới tại Đức có hiệu lực năm 2020
Những quy định mới tại Đức có hiệu lực năm 2020

Những quy định mới tại Đức có hiệu lực năm 2020

Tổng quan về những thay đổi chính và các quy định mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm và trong năm 2020 trong lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Lao động và Xã hội Liên bang.
1. Chính sách thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm cơ bản cho người tìm việc

a) Pháp lệnh về tỷ lệ đóng góp

Giúp đỡ cho người lao động và người sử dụng lao động: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tỷ lệ đóng góp để thúc đẩy việc làm (bảo hiểm thất nghiệp) sẽ giảm thêm 0,1 % và xuống 2,4 % cho đến cuối năm 2022 bằng pháp lệnh theo luật định . Việc giảm tỷ lệ đóng góp bảo hiểm thất nghiệp thêm 0,1 % làm giảm đóng góp của cả nhân viên và công ty khoảng 0,6 tỷ EUR mỗi năm.

b) Pháp lệnh trợ cấp phá sản

Tỷ lệ đóng góp cho các khoản thanh toán mất khả năng thanh toán vào năm 2020 - như trong hai năm trước - là 0,06%. Điều này được quy định bởi Pháp lệnh về tỷ lệ đóng góp tiền mất khả năng thanh toán năm 2020, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Mức thuế 0,06% áp dụng cho năm dương lịch 2020.

c) Đạo luật về bảo hiểm có đủ điều kiện

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật tăng cường cơ hội cho bằng cấp và để được bảo vệ nhiều hơn trong bảo hiểm thất nghiệp đã có hiệu lực. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, các quy định tiếp theo của luật sẽ có hiệu lực
Cải thiện bảo vệ trong bảo hiểm thất nghiệp: tiếp cận quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện dễ dàng hơn. Cho đến nay, thời gian bảo hiểm tối thiểu mười hai tháng cần thiết cho việc này phải được chứng minh trong khoảng thời gian hai năm. Trong tương lai sẽ có một khoảng thời gian khung kéo dài là 30 tháng.
Ngoài ra, các điều kiện tiếp cận với quy định đặc biệt về thời gian bảo hiểm tối thiểu giảm xuống còn sáu tháng đối với những người chủ yếu làm việc cho các công việc ngắn hạn đã được thực hiện thậm chí còn dễ dàng hơn. Điều này cũng sẽ cải thiện đáng kể bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động này.

d) Yêu cầu tiêu chuẩn mới về bảo mật cơ bản cho người tìm việc

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các yêu cầu bảo mật cơ bản mới cho người tìm việc theo Sách thứ hai của Bộ luật xã hội (SGB II) sẽ được áp dụng với mức độ yêu cầu tiêu chuẩn tương đương (RBS) theo Sách thứ mười hai của Bộ luật xã hội: 
Dành cho cha mẹ đơn thân và độc thân: 432 euro (RBS 1)
Cho hai đối tác của cộng đồng nhu cầu đã đến tuổi 18, mỗi người: 389 euro (RBS 2)
Đối với các thành viên có thể tuyển dụng khác trong cộng đồng có nhu cầu, miễn là họ đã đến 18 tuổi hoặc cho những người thụ hưởng dưới 25 tuổi di chuyển mà không có sự đảm bảo từ trung tâm việc làm: 345 euro (RBS 3)
Dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến dưới 18 tuổi: 328 euro (RBS 4)
Cho trẻ em từ đầu ngày 7 đến khi hoàn thành năm thứ 14 của cuộc đời: 308 euro (RBS 5)
Dành cho trẻ em đến 6 tuổi: 250 euro (RBS 6)

e) Đạo luật hiện đại hóa dạy nghề

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Luật Hiện đại hóa và Tăng cường Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề (BBiMoG) , được phát triển dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, có hiệu lực.

Từ quan điểm của Bộ Lao động và Xã hội Liên bang, luật pháp đã có thể theo nhiều điểm quan trọng khác nhau:

Ví dụ, Đạo luật đào tạo nghề (BBiG) quy định trợ cấp đào tạo tối thiểu cho tất cả các khóa đào tạo nghề bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020(MAV) ban đầu được đặt ở mức 515 euro. Một sự gia tăng dần dần được lên kế hoạch cho đến năm 2023 (2021: 550 EUR; 2022: 585 EUR; 2023: 620 EUR). Phí bảo hiểm 18% được lên kế hoạch cho năm đào tạo thứ hai, 35% cho lần thứ ba và 40% cho lần thứ tư. Việc điều chỉnh trong những năm tiếp theo được liên kết với sự phát triển trung bình của các khoản phụ cấp đào tạo theo hợp đồng (thuế và hợp đồng cá nhân) và diễn ra tự động. Các công ty đào tạo tập thể có thể trả cho các học viên của họ các khoản trợ cấp đào tạo dựa trên thuế quan áp dụng cho họ, ngay cả khi họ vẫn ở dưới mức giá nêu trên. Trên MAV, trợ cấp đào tạo đã thỏa thuận có thể không thấp hơn 20 phần trăm so với mức bồi thường được quy định trong các thỏa thuận tập thể có liên quan.

Phụ cấp đào tạo tối thiểu cũng áp dụng cho đào tạo bên ngoài.
Trong quá trình giới thiệu MAV, mã an sinh xã hội thứ ba quy định rằng cơ quan làm việc trong trường hợp đào tạo phi công ty trong tương lai sẽ hoàn trả cho nhà cung cấp biện pháp số tiền trả cho học viên lên tới số tiền MAV. Ngoài ra, việc giới thiệu MAV cũng sẽ được thực hiện để thúc đẩy đào tạo cho người khuyết tật, có tính đến hệ thống phúc lợi trước đây và khả năng tăng tỷ lệ yêu cầu trợ cấp đào tạo cho số tiền MAV ròng (sau khi khấu trừ thuế và tỷ lệ cố định cho bảo hiểm xã hội).
Hơn nữa, theo Đạo luật Bảo vệ Lao động Thanh niên, BBiG bao gồm các quy định về quyền miễn trừ và tín dụng của trường dạy nghề cho các học viên trưởng thành. Ngoài ra, yêu cầu miễn thi cho người kiểm tra tự nguyện từ chủ lao động của họ được quy định trong BBiG và trong Đạo luật Thủ công (HWO).

f) Trợ cấp đào tạo nghề và luật điều chỉnh trợ cấp đào tạo

Giai đoạn thứ hai của Đạo luật Điều chỉnh Trợ cấp Đào tạo và Trợ cấp Đào tạo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 . Điều này làm tăng tỷ lệ cần thiết và phụ cấp trong giai đoạn thứ hai cho trợ cấp đào tạo nghề và trợ cấp đào tạo. Điều này tương ứng với các điều chỉnh đối với tài trợ đào tạo liên bang thông qua Đạo luật sửa đổi BAföG lần thứ 26 và do đó đảm bảo sự phát triển thống nhất về tài trợ đào tạo cho tất cả mọi người ở trường, đại học và đào tạo nghề.

Ngoài ra, những người tham gia các biện pháp đào tạo trước khi dạy nghề cũng như những người tham gia vào thủ tục nhập cảnh và khu vực đào tạo nghề được hưởng lợi từ các hội thảo được công nhận cho người khuyết tật. Ngoài ra, số tiền có thể được hoàn trả cho việc chăm sóc trẻ em cần được giám sát như một phần của trợ cấp đào tạo nghề, cũng như cho những người tham gia các biện pháp đào tạo nghề, tăng từ 140 đến 150 euro

g) Gia hạn trợ cấp hội nhập cho người già

Các cơ quan việc làm và trung tâm việc làm có thể hỗ trợ người sử dụng lao động với khoản trợ cấp tích hợp lên tới 50 phần trăm tiền lương nếu họ thuê người tìm việc gặp khó khăn về vị trí. Nhìn chung, các khoản trợ cấp có thể được cấp tối đa tối đa mười hai tháng và đối với những người trên 50 tuổi đang tìm việc, tối đa 36 tháng sau khi một quy định đặc biệt giới hạn cho đến cuối năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, quy định đặc biệt dành cho những người tìm việc lớn tuổi gặp khó khăn về vị trí sẽ được kéo dài thêm bốn năm cho đến cuối năm 2023.

h) Nhập cư của công nhân lành nghề

Đạo luật Di trú cho Công nhân lành nghề sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 . Luật pháp mở ra đầy đủ thị trường lao động cho lao động lành nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu.
Cho đến nay, chỉ có các chuyên gia được đào tạo học thuật đã có quyền truy cập không giới hạn vào thị trường lao động. Trong tương lai, các chuyên gia có trình độ chuyên môn nước ngoài trong tất cả các ngành nghề cũng có thể có được thị thực hoặc giấy phép cư trú để làm việc. Hạn chế đối với nghề nghiệp thắt cổ chai không còn được áp dụng.
Để cấp thị thực hoặc giấy phép cư trú cho việc làm, phải cung cấp bằng chứng về sự tương đương của trình độ chuyên môn và lời mời làm việc cụ thể. Bất kỳ hoạt động đủ điều kiện được cho phép mà trình độ cho phép. Như trước đây, Cơ quan Việc làm Liên bang đang kiểm tra xem các điều kiện việc làm có tương ứng với những người lao động trong nước tương đương hay không. Một kiểm tra ưu tiên không còn được thực hiện.
Ngoài ra, khả năng cư trú để được công nhận chuyên nghiệp và tìm kiếm việc làm được mở rộng.
Thủ tục công nhân lành nghề cấp tốc giới thiệu khả năng thủ tục visa nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và văn phòng nhập cư chịu trách nhiệm địa phương là cần thiết. Ngay khi tất cả các tài liệu có sẵn và cơ quan di trú đã chấp thuận cho nhập cảnh, chuyên gia sẽ nhận được một cuộc hẹn với cơ quan ngoại giao trong vòng ba tuần và thị thực trong vòng ba tuần nữa.
Trong tương lai, các quy định pháp luật cư trú cho các chuyên gia cuối cùng sẽ có trong Đạo luật cư trú. Các quy định trong Pháp lệnh Việc làm không còn được áp dụng.

i) Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh việc làm và Pháp lệnh cư trú

(có thể thay đổi trong quá trình giới thiệu đến Hội đồng Liên bang vào ngày 20 tháng 12)

Ngoài Đạo luật Di trú Chuyên gia, quy định sửa đổi Pháp lệnh Việc làm và Pháp lệnh Cư trú sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 3 năm 2020, sẽ đơn giản hóa, tiếp tục phát triển và điều chỉnh các quy định khác cho nhu cầu thực tế. 
Đặc biệt, tài xế xe tải chuyên nghiệp và tài xế xe buýt sẽ có thể đảm nhận việc làm ở Đức trong những điều kiện đặc biệt trong tương lai. Điều này có tính đến thực tế là ở Liên minh Châu Âu, bằng cấp như một người lái xe chuyên nghiệp thường có được bằng cấp cơ bản hoặc bằng cấp cơ bản được tăng tốc.
Đối với những người chủ yếu làm việc vì lý do tôn giáo, bằng chứng cơ bản hoặc - sau giai đoạn chuyển tiếp - đủ kiến ​​thức về tiếng Đức là điều kiện tiên quyết cho vấn đề giấy phép cư trú để thực hành việc làm tôn giáo sẽ được yêu cầu để thúc đẩy hội nhập trước khi nhập cảnh.
Quy định cũng chiếm tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của esports . Các vận động viên ESports từ các nước thứ ba thực hành eSports chuyên nghiệp sẽ có thể đảm nhận việc làm trong các câu lạc bộ Đức hoặc các tổ chức tương đương.
Hơn nữa, các quy định cho giám đốc điều hành, giám đốc điều hành và chuyên gia, cho thực tập của học sinh các trường Đức ở nước ngoài, cho các hợp đồng cung cấp công việc và các nhóm người đặc biệt bị ảnh hưởng.

Chính phủ liên bang đã thông qua quy định vào ngày 6 tháng 11 năm 2019. Việc giới thiệu đến Hội đồng Liên bang dự kiến ​​vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. 

j) Brexit : Quy định thứ năm sửa đổi quy định về việc làm

Trong trường hợp Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận rút tiền, Quy định thứ năm sửa đổi Quy chế tuyển dụng có hiệu lực. Công dân Anh được đảm bảo pháp lý trong trường hợp này nhờ tiếp cận dễ dàng hơn nhiều vào thị trường lao động. Các quy định phân biệt giữa những người quốc tịch Anh đã sống ở Đức trước một lối ra không được kiểm soát và những người mới nhập cảnh sau một lối ra không được kiểm soát. 
Công dân Anh đã sống hoặc làm việc tại Đức trước khi xuất cảnh không được kiểm soát sẽ tiếp tục được cấp quyền truy cập miễn phí vào thị trường lao động. Các mối quan hệ việc làm hiện tại sẽ có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn và nỗ lực quan liêu. Do đó, công dân Anh cư trú tại Đức tại thời điểm khởi hành nên tiếp tục được tuyển dụng bất kể trình độ chuyên môn của họ. Hợp đồng lao động là đủ để cấp giấy phép cư trú. Cơ quan việc làm liên bang không phải đồng ý.
Công dân Anh vào nước này trong vòng 14 tháng đầu tiên sau khi xuất cảnh không được kiểm soát cũng nên được phép làm việc mà không cần Cơ quan Việc làm Liên bang phải đồng ý.
Công dân Anh nhập cảnh từ tháng 15 đến ngày 26 sau khi xuất cảnh không được kiểm soát sẽ được cấp quyền truy cập đặc quyền vào thị trường lao động như công dân của các đối tác thương mại quan trọng, ví dụ: B. từ Hoa Kỳ hoặc Canada. Với sự chấp thuận của Cơ quan Việc làm Liên bang, họ nên được phép làm việc trong bất kỳ công việc nào; sự chấp thuận được đưa ra bao gồm kiểm tra ưu tiên.

k) Khai trương điểm dịch vụ trung tâm để được công nhận chuyên nghiệp

(ZSBA, cơ sở pháp lý cho việc này có hiệu lực vào năm 2019)

Dịch vụ công nhận dịch vụ trung tâm (ZSBA) tại Cơ quan việc làm liên bang ( BA ) sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 . Cụ thể, ZSBA là ở Trung Quốc Tế Vị trí của BA ( UWL được đặt) ở Bonn.

Việc thành lập ZSBA có ba mục tiêu chính:
  • Để cung cấp cho người tìm kiếm công nhận đang ở nước ngoài một người liên lạc trung tâm trên toàn quốc 
  • Để giảm bớt các cơ quan có thẩm quyền về lời khuyên chuyên sâu về giao tiếp của người nộp đơn
  • Làm cho quá trình công nhận minh bạch hơn và hiệu quả hơn cho từng người nộp đơn.
ZSBA có nhiệm vụ tư vấn cho những người tìm kiếm sự công nhận ở nước ngoài về triển vọng và yêu cầu của thủ tục công nhận hoặc nhập học chuyên nghiệp và các vấn đề luật cư trú liên quan trong một trường hợp cụ thể và đồng hành cùng họ trong suốt quá trình phê duyệt cho đến khi họ vào Đức ( chức năng thí điểm).

Đề nghị của họ cũng bao gồm tư vấn về nơi làm việc có thể, hỗ trợ cho người nộp đơn trong việc biên soạn các tài liệu cần thiết và chuyển chúng đến văn phòng có trách nhiệm, cũng như sắp xếp liên lạc với nhà tuyển dụng trong nước và cung cấp bằng cấp.

ZSBA, với tư cách là điểm liên lạc trung tâm của các công dân đang tìm kiếm sự công nhận ở nước ngoài, đã thu hẹp khoảng cách trong các dịch vụ tư vấn có sẵn. Nó hoạt động chặt chẽ với các cấu trúc thông tin và tư vấn hiện có và xây dựng trên chúng.

ZSBA ban đầu được tài trợ như một dự án kiểu mẫu của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang ( BMBF ) trong thời gian bốn năm.

2. Luật lao động, an toàn lao động, thương lượng tập thể, lương tối thiểu

a) Mức lương tối thiểu theo luật định

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, mức lương tối thiểu theo luật định sẽ là 9,35 EUR mỗi giờ thực sự có hiệu quả. Việc tăng mức lương tối thiểu đã được quyết định trong năm 2018 dựa trên đề xuất của ủy ban tiền lương tối thiểu từ cùng năm.

3. An sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí và mã xã hội 

a) Tỷ lệ đóng góp trong bảo hiểm hưu trí theo luật định

Các tỷ lệ đóng góp cho bảo hiểm hưu trí theo luật định là từ ngày 01 tháng 1 / 2020 tiếp tục 18,6 phần trăm trong lương hưu nói chung và 24,7 phần trăm trong những người thợ mỏ.

b) Nâng giới hạn tuổi

Việc tăng tuổi nghỉ hưu bắt đầu vào năm 2012 . Trong quá trình tăng dần tuổi nghỉ hưu trong bảo hiểm hưu trí theo luật định ("lương hưu với 67"), giới hạn tuổi tăng thêm một tháng nữa. Những người được bảo hiểm sinh năm 1955 và không có kỳ vọng chính đáng nào được áp dụng, đạt đến giới hạn tuổi tiêu chuẩn ở tuổi 65 và chín tháng.

Đối với các đoàn hệ sau sinh, giới hạn tuổi tiêu chuẩn ban đầu tăng thêm một tháng nữa; sau đó nó được nâng lên theo các bước của hai tháng mỗi năm. Chỉ dành cho những người sinh năm 1964 trở xuống, giới hạn độ tuổi tiêu chuẩn là 67.

c) Cải thiện bảo vệ trong trường hợp giảm khả năng kiếm tiền

Những người trở nên ít có việc làm trong những năm trẻ thường không thể xây dựng đủ quyền lợi lương hưu. Để người được bảo hiểm vẫn nhận được bảo mật đầy đủ, người nhận trợ cấp khuyết tật được cung cấp như thể họ vẫn tiếp tục làm việc như trước sau khi tình trạng khuyết tật xảy ra (thời gian quy kết). Thời hạn quy kết là vào năm 2019 bởi luật về cải thiện hiệu suất và ổn định trong bảo hiểm hưu trí theo luật định(Đạo luật Ổn định và Cải thiện Hiệu suất RV) đã tăng lên 65 năm và 8 tháng trong một bước. Từ năm nay trở đi, phù hợp với sự gia tăng giới hạn độ tuổi tiêu chuẩn, nó sẽ dần được kéo dài đến 67 tuổi vào năm 2031. Nếu trợ cấp tàn tật bắt đầu vào năm 2020, thời gian quy kết kết thúc sau 65 năm và chín tháng.

d) Bảo hiểm xã hội nghệ sĩ

Thuế suất cho an sinh xã hội của nghệ sĩ sẽ vẫn ở mức 4,2 phần trăm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

e) Thông số tính toán an sinh xã hội

Với pháp lệnh về các thông số tính toán an sinh xã hội năm 2020, các thông số tính toán liên quan của bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh theo sự phát triển thu nhập trong năm qua (2018). Thủ tục quy định và xác định các giá trị diễn ra trong một thói quen lặp lại hàng năm trên cơ sở các quy định pháp lý.

f) Đóng góp tối thiểu cho bảo hiểm hưu trí theo luật định

Mức đóng góp tối thiểu cho bảo hiểm tự nguyện trong bảo hiểm hưu trí theo luật định sẽ vẫn ở mức 83,70 EUR mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

g) Bảo hiểm tuổi già cho nông dân

Đóng góp cho lương hưu tuổi già của nông dân sẽ là 261 EUR (Tây) và 244 EUR (Đông) mỗi tháng cho năm 2020 dương lịch .
h) Yếu tố F 2020 trong khu vực chuyển tiếp

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhân tố mới F 0,7547 sẽ áp dụng cho nhân viên trong khu vực chuyển đổi từ 450,01 EUR đến 1300,00 EUR mỗi tháng .

i) Lợi ích bằng hiện vật năm 2020

Bộ Lao động và Xã hội Liên bang phải điều chỉnh giá trị lợi ích bằng hiện vật hàng năm theo giá trị thị trường thực tế và từ đó đảm bảo tuân thủ tốt nhất có thể theo các quy định của luật thuế. Do đó, các giá trị thực phẩm và chỗ ở được điều chỉnh theo sự phát triển của giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,1 điểm phần trăm trong giai đoạn có liên quan từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Trên cơ sở này, giá trị cho các bữa ăn đã được tăng từ 251 euro lên tới 258 euro (bữa sáng lên 54 euro, bữa trưa và bữa tối lên 102 euro mỗi bữa). Giá trị cho thuê và chỗ ở tăng 1,8 phần trăm từ 231 euro lên 235 euro.

4. Sự tham gia, mối quan tâm của người khuyết tật, bồi thường xã hội, trợ giúp xã hội

a) Giai đoạn cải cách thứ ba của Đạo luật tham gia liên bang có hiệu lực 

Giai đoạn cải cách thứ ba của Đạo luật Tham gia Liên bang - BTHG - sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 : cải cách hỗ trợ hội nhập. Hỗ trợ tích hợp được xóa khỏi hệ thống phúc lợi và được nhúng trong SGB IX như một quyền lợi độc lập. Đi kèm với đó là những cải tiến đáng kể cho những người thụ hưởng khuyết tật:

Trong các cơ sở điều trị nội trú trước đây (các hình thức sống đặc biệt trong tương lai), các dịch vụ chuyên gia cho hỗ trợ hội nhập được tách ra khỏi các lợi ích phúc lợi sống. Di chuyển ra khỏi cái gọi là "gói hoàn chỉnh" làm tăng quyền tự do lựa chọn và quyền tự quyết của những người bị ảnh hưởng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các dịch vụ chuyên gia sẽ dựa trên nhu cầu cá nhân và sẽ được cung cấp bất kể loại hình sinh hoạt.Một chương đặc biệt dành cho các dịch vụ tham gia giáo dục cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cao của giáo dục đối với hỗ trợ hội nhập. Lần đầu tiên, các dịch vụ hỗ trợ cho các mức độ cao hơn như bằng thạc sĩ hoặc trong một số trường hợp nhất định, có thể lấy bằng tiến sĩ.
Bằng cách tái cấu trúc và cụ thể hóa các dịch vụ cho sự tham gia của xã hội vào hỗ trợ hội nhập, khả năng lập kế hoạch và thiết kế cuộc sống cá nhân và cá nhân được tăng cường hơn nữa. Tích hợp lợi ích u. a. về một hiệu suất mới, trong đó quy định cụ thể các dịch vụ hỗ trợ để tự quyết định đối phó với cuộc sống hàng ngày và cũng cung cấp hỗ trợ trong việc thực hiện vị trí tình nguyện viên.
Ngoài ra, những cải tiến đáng kể hơn nữa trong thu nhập và kế toán tài sản có hiệu lực. Điều này làm tăng các ưu đãi cho người khuyết tật đảm nhận việc làm chịu sự đóng góp của an sinh xã hội và cho phép bảo hiểm tuổi già đầy đủ. Việc bao gồm thu nhập và tài sản của đối tác thậm chí bị loại bỏ hoàn toàn.

Đồng thời với giai đoạn cải cách thứ ba của BTHG , "Luật sửa đổi Sách thứ chín và thứ mười hai của Bộ luật xã hội và các quy định pháp lý khác" sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 . Luật này bao gồm các quy định làm rõ về việc tách dịch vụ trong các cơ sở điều trị nội trú trước đó cũng như các thay đổi biên tập khác cần thiết để thực hiện suôn sẻ giai đoạn cải cách. Ngoài ra, một vấn đề tài chính sẽ được giải quyết, sẽ phát sinh một lần do sự thay đổi hệ thống trong hỗ trợ tích hợp: Trong quý đầu năm 2020, trợ cấp hưu trí cho những người sống trong các cơ sở hỗ trợ hội nhập nội trú cho đến thời điểm này sẽ không được ghi nhận một lần. 

b) Luật điều chỉnh luật bồi thường xã hội

Với việc ban hành luật chờ xử lý về quy định của luật bồi thường xã hội trong Công báo Luật Liên bang, vẫn đang chờ xử lý nhưng có thể thấy trước, những đổi mới sau đây sẽ có kết quả từ ngày 1 tháng 1 năm 2020:

Những cải tiến cho nạn nhân của bạo lực, bao gồm nạn nhân của khủng bố 
Với hiệu lực hồi tố từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, những người thụ hưởng theo Đạo luật Cung cấp Liên bang, áp dụng cho các nạn nhân của bạo lực bao gồm nạn nhân khủng bố, sẽ tăng lương hưu cho trẻ mồ côi và trợ cấp mai táng trong trường hợp tử vong do thiệt hại và cải thiện lợi ích cho chi phí chuyển nhượng.
Bản thân Đạo luật bồi thường nạn nhân cũng sẽ được sửa đổi hồi cứu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Do đó, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Đức và là nạn nhân của hành vi bạo lực sẽ nhận được khoản bồi thường tương tự như nạn nhân bạo lực của Đức.

Đổi tên Văn phòng Bảo hiểm Liên bang 
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Văn phòng Bảo hiểm Liên bang sẽ được đổi tên thành Văn phòng Bảo hiểm Xã hội Liên bang. Việc thay đổi tên phản ánh sự phát triển không ngừng từ một cơ quan giám sát sang một cơ quan hành chính và tài chính đa tầng trong lĩnh vực pháp lý của bảo hiểm xã hội.

c) Luật giảm nhẹ thân nhân của người phụ thuộc trong hỗ trợ hội nhập và phúc lợi xã hội

(Đạo luật cứu trợ người thân, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020)

Đạo luật Cứu trợ Người thân làm giảm gánh nặng cho cha mẹ và trẻ em có nghĩa vụ duy trì những đứa trẻ nhận trợ cấp chăm sóc hoặc các phúc lợi xã hội khác: Trong tương lai, thu nhập của chúng sẽ chỉ được sử dụng từ số tiền hàng năm hơn 100.000 euro. Ngoại lệ duy nhất là cha mẹ của những người thụ hưởng chưa đủ tuổi, những người có nghĩa vụ phải duy trì và nhận trợ cấp sinh hoạt theo Chương III của SGB XII . Trong hỗ trợ tích hợp, đóng góp chi phí mà cha mẹ phụ thuộc bảo trì phải trả cho con cái trưởng thành của họ, những người được hưởng lợi ích thậm chí sẽ bị loại bỏ hoàn toàn bất kể thu nhập.

Ngoài ra, những cải tiến quan trọng cho người khuyết tật đang được thực hiện để ổn định và phát triển các biện pháp được đưa ra bởi Đạo luật Tham gia Liên bang:

Việc tiếp tục tài trợ cho Tư vấn tham gia độc lập bổ sung (EUTB) được bảo đảm vĩnh viễn. Điều này tạo ra an ninh pháp lý và lập kế hoạch dài hạn cho các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và nhân viên của họ.

Một ngân sách dành cho đào tạo được giới thiệu như một sự thay thế (hơn nữa) cho các hội thảo dành cho người khuyết tật. Điều này cải thiện cơ hội cho người khuyết tật có thể hoàn thành đào tạo nghề trên thị trường việc làm nói chung.

Trong an ninh cơ bản ở tuổi già và trong trường hợp giảm khả năng kiếm tiền, giờ đây cũng đã rõ ràng về mặt pháp lý rằng người khuyết tật cũng có quyền hưởng lợi trong thủ tục nhập cảnh và trong khu vực đào tạo nghề cho người khuyết tật.
Đối với các chi phí của một trợ lý công việc được xác định là cần thiết, có thể làm rõ rằng không có sự quyết định nào về mức độ giả định của chi phí.

d) Yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn trong trợ giúp xã hội theo Sách thứ mười hai của Bộ luật xã hội

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các yêu cầu tiêu chuẩn mới về phúc lợi xã hội sẽ được áp dụng theo Sách thứ mười hai của Bộ luật xã hội (SGB XII): 
Đối với mọi người trưởng thành sống trong một căn hộ theo § 42a đoạn 2 câu 2 và những người không có yêu cầu thường xuyên cấp 2: 432 euro (RBS 1)
Đối với mọi người trưởng thành, nếu họ sống trong một căn hộ theo Mục 42a (2) câu 2 với người phối ngẫu hoặc bạn đời hoặc trong một cộng đồng giống như hôn nhân hoặc hợp tác với đối tác: 389 euro (RBS2)
Đối với người trưởng thành có sinh kế được xác định theo § 27b: 345 euro (RBS 3)
Cho một thanh niên từ đầu ngày 15 đến khi hoàn thành năm thứ 18: 328 euro (RBS 4)
Cho một đứa trẻ từ đầu thứ bảy đến tuổi 14: 308 euro (RBS 5)
Cho một đứa trẻ đến sáu tuổi: 250 euro (RBS 6)


Nguồn: bmas


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn